TECNICAS - Ashibarai-kaeshi-geri

Murase Sensei haciendo ashibarai-kaeshi-geri

0 comentarios: